Katalog ON-LINE

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie

REGULAMIN

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

§ 1
1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy Czytelnicy powyżej 15 lat.
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
 • okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz miejsce zamieszkania,
 • wypełnić kartę zapisu,
 • zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,
 • odebrać kartę biblioteczną z kodem umożliwiającym korzystanie ze zbiorów Biblioteki.
3. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Wypożyczalnię o zmianie: adresu zamieszkania, nazwiska, numeru telefonu.
4. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia.
5. Czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani.

§ 2
1. Wypożyczalnia ma prawo pobierać kaucje pieniężne w następujących przypadkach:
 • od Czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Powiatu Staszowskiego w wysokości ustalonej przez Bibliotekarza (nie mniej niż 30,00 zł),
 • przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek kwotę kaucji określa Bibliotekarz, w wysokości przybliżonej ceny rynkowej.
2. Zwrot kaucji następuje po uprzednim zwrocie wypożyczonych książek.
3. Po upływie 2 lat od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 3
1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Wypożyczalnia może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek jednorazowo o 30 dni, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
4. Prolongata książek musi nastąpić przed upływem terminu zwrotu.
5. W przypadku osób powyżej 65 lat, niepełnosprawnych oraz w indywidualnych przypadkach, możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczeń do 10 książek oraz przesunięcie terminu zwrotu do 60 dni (bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu).
6. Wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt. 2, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
7. Czytelnikowi, który zalega ze zwrotem książek, zostanie zablokowana możliwość wypożyczania kolejnych pozycji.
8. Na prośbę Czytelnika Wypożyczalnia może rezerwować aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników książki. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez Internet logując się na stronie Biblioteki.
9. Odbiór zarezerwowanych książek musi nastąpić w ciągu 2 dni od powiadomienia Czytelnika. Jeżeli książka nie zostanie odebrana, rezerwacja na nią zostaje anulowana.
10. Obsługa wypożyczeń zbiorów odbywa się przy pomocy systemu komputerowego. Na 10 minut przed zamknięciem Biblioteki zostaje automatycznie zablokowana możliwość zwrotów oraz wypożyczeń książek.

§ 4
1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić Bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek materialnie odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości zbiorów i stopnia uszkodzenia. Za zgodą Bibliotekarza Czytelnik może zamiast zagubionych lub zniszczonych zbiorów zwrócić inne, przydatne dla Biblioteki pozycje o nie mniejszej wartości.
3. Za zniszczony kod kreskowy Wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości 1,00 zł.

§ 5
1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
2. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w §3 Wypożyczalnia pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu od każdej wypożyczonej pozycji. Wysokość opłat nalicza System Biblioteczny Mateusz.
3. Czytelnik nie ma możliwości wypożyczania książek do czasu uregulowania zobowiązań finansowych wobec Biblioteki.

§ 6
1. Bibliotekarz ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek upomnieniem pisemnym lub telefonicznym. Za każde upomnienie Czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 3,00 zł.
2. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień, odmawia zwrotu książki i/lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7
1. Karta biblioteczna znajduje się u Czytelnika, nie wolno jej udostępniać innym osobom.
2. Właściciel karty zobowiązany jest do jej chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem oraz ponosi odpowiedzialność, za każde jej wykorzystanie.
3. Czytelnik zobowiązany jest do okazywania karty przy dokonywaniu wypożyczenia.
4. Obowiązujący System Biblioteczny Mateusz wymusza przy wypożyczaniu konieczność sczytania z karty bibliotecznej kodu Czytelnika, a następnie kodów wypożyczanych zbiorów.
5. Zwrotu książek można dokonać bez okazywania karty, osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych.
6. Czytelnik, który utracił kartę, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Bibliotekę osobiście lub telefonicznie, w celu zablokowania możliwości posługiwania się utraconą kartą. Za skutki posługiwania się kartą przez osoby trzecie do daty powiadomienia o jej utracie odpowiada Czytelnik.

§ 8
1. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej – zniszczonej lub zagubionej Czytelnik ponosi odpłatność w wysokości 5,00 zł.

§ 9
1. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz korzystaniu z katalogu.

§ 10
1. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, w tym: wypożyczanie książek na zewnątrz, umożliwienie dochodzenia należności przewidzianych Regulaminem, odszkodowań, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa.
2. Czytelnik podając dane osobowe i podpisując kartę zapisu do Biblioteki zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów bibliotecznych i statystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Każdy Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§ 11
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
2. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.
3. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

§ 12
Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2013r.Regulamin Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

§ 1
1. Prawo do korzystania z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży mają wszystkie zainteresowane osoby.
2. Zapisując się do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Czytelnik wypełnia kartę zapisu i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Biblioteki. W zamian otrzymuje kartę biblioteczną i staje się pełnoprawnym użytkownikiem Biblioteki.
3. Dzieci i młodzież do lat 15 do Biblioteki zapisują rodzice lub prawni opiekunowie. Młodzież ucząca się w szkołach średnich zapisuje się osobiście.
4. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania.
5. Biblioteka zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.
6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
7. Odział dla Dzieci i Młodzieży ma prawo pobierać kaucje pieniężne w następujących przypadkach:
• Od Czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Powiatu Staszowskiego w wysokości ustalonej przez Bibliotekarza (nie mniej niż 20,00zł za egzemplarz).
8. Zwrot kaucji następuje po uprzednim zwrocie wypożyczonych książek.
9. Po upływie 2 lat od zaprzestania korzystania z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 2
1. Czytelnik korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do przynoszenia ze sobą karty bibliotecznej, za okazaniem, której następuje komputerowa rejestracja udostępnionych książek.
2. Kartę biblioteczną wydaje się bezpłatnie. Fakt zagubienia karty bibliotecznej Czytelnik winien zgłosić w Bibliotece.
3. Za skutki posługiwania się kartą przez osoby trzecie do daty powiadomienia o jej utracie odpowiada Czytelnik.
4. W wypadku zagubienia lub zniszczenia karty wydany będzie jej duplikat - odpłatność 5,00zł.
5. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 woluminów.
6. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników, można telefonicznie lub osobiście przedłużyć termin zwrotu o kolejne 30 dni.

§ 3
1. Czytelnik korzystający ze zbiorów czytelni lub ze stanowisk komputerowych również zobowiązany jest do przynoszenia ze sobą aktualnej karty bibliotecznej.
2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu.
3. Zasady korzystania z komputerów określa odrębny regulamin.
4. Czytelnik korzystający na miejscu ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin lub okazać kartę biblioteczną.

§ 4
1. Pracownicy Biblioteki udzielają wszelkiej informacji o zbiorach bibliotecznych, pomagają w wyborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informatycznych itp.

§ 5
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Zauważone uszkodzenia powinien zgłosić Bibliotekarzowi przed wypożyczeniem książki.
2. Czytelnik odpowiada za zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych książek. Wysokość odszkodowania ustala dyżurujący Bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości na rynku księgarskim.
3. Za zgodą Bibliotekarza Czytelnik może zamiast zagubionych lub zniszczonych zbiorów zwrócić inne, przydatne dla Biblioteki pozycje o nie mniejszej wartości.
4. Za zniszczony kod kreskowy znajdujący się na książce Oddział dla Dzieci i Młodzieży pobiera opłatę w wysokości 1,00zł.

§ 6
1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
2. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w §2 Oddział dla Dzieci i Młodzieży pobiera opłaty w wysokości 0,10zł za każdy dzień po terminie zwrotu od każdej wypożyczonej pozycji (dotyczy młodzieży od 15 roku życia). Wysokość opłat nalicza System Biblioteczny Mateusz.
3. Bibliotekarz ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek upomnieniem pisemnym lub telefonicznym. Za każde upomnienie Czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 3,00zł.
4. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7
1. W Bibliotece obowiązuje zakaz rozmawiania przez telefony komórkowe, palenia tytoniu, spożywania posiłków, przebywania osób nietrzeźwych.

§8
1. Czytelnicy niestosujący się do przepisów regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawieni prawa do korzystania z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§ 9
Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2014r.


Regulamin Czytelni:
§ 1
1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele od 15 roku życia niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza dokument z fotografią ważny na dany okres - dowód osobisty, legitymacja studencka, legitymacja szkolna.
4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
5. W Czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniem dyżurnego bibliotekarza.
6. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.
§ 2
1. W Czytelni można korzystać z księgozbioru Wypożyczalni, czasopism, książek przyniesionych ze sobą.
2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
3. Z księgozbioru Czytelni i z bieżących czasopism korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.
4. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może zatrzymać ją w Czytelni przez dwa dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być zatrzymywane książki, z których często korzystają czytelnicy.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
6. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.
7. Przed opuszczeniem Czytelni, Czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
8. Książek z księgozbioru Czytelni nie wypożycza się do domu. W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może wypożyczyć do domu (na czas zamknięcia Czytelni) książkę z czytelni, oprócz wydawnictw encyklopedycznych. Wypożyczający czytelnik wpłaca za książkę kaucję, której wysokość ustala bibliotekarz każdorazowo zależnie od wartości książki, ewentualnie zostawia dowód osobisty.
9. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka informuje, w której z bibliotek na terenie gminy może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę czytelnika może sprowadzić książkę z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych biblioteka korzystać osobiście. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.
§ 3
Czytelnia udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Czytelni.
§ 4

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 5
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
2. Za zagubione lub uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez kierownika Czytelni wg. jej aktualnej wartości rynkowej. Jeżeli książka posiadała oprawę introligatorską, do całości odszkodowania wlicza się koszt oprawy (aktualny). Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia lub zagubienia książki Czytelnia wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
§ 6

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki.

§ 7
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.
§ 8

Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.
Ramowy Regulamin Czytelni Internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie
1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna.
2. Korzystanie z Internetu, udostępnianie baz danych i multimediów jest bezpłatne.
3. Za wydruki z baz pobierana jest opłata wg cennika zamieszczonego poniżej.
4. Czytelnia Internetowa jest czynna:
 • Poniedziałek 9 - 17
 • Wtorek 9 - 17
 • Środa 9 - 17
 • Czwartek 9 - 14
 • Piątek 9 - 17
5. Ze stanowiska komputerowego można korzystać za zgodą bibliotekarza.
6. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
7. Korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest zgłosić ewentualne uszkodzenia sprzętu dyżurującemu bibliotekarzowi.
8. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia.
9. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
10. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w/w celach traktowane jest priorytetowo.
11. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
12. Użytkownik ma prawo do:
 • korzystania z Internetu,
 • zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza,
 • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych,
 • kopiowanie części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
13. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na nośnikach nabytych w Bibliotece. Informacje niezapisane, będące zapisane na dysku twardym komputera zostaną wykasowane w chwili wyłączenia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
14. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
15. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
16. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc czy rasizm lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.
17. Użytkownikowi zabrania się:
 • podejmowania wszelakich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
 • instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
 • zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemu operacyjnego,
 • łamania zabezpieczeń systemu,
 • samowolnego usuwania usterek.
18. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody.
19. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
20. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, Użytkownik może odwołać się do dyrektora Biblioteki.
21. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2005 roku.